RADON ER EN HELSEFARE

Hvert år lider om lag 370 personer av lungekreft forårsaket av radon i hjemmet.

Hvorfor Radon i Norge?

I Norge er det behov for oppvarming av bygninger store deler av året. Oppvarmingen fører til økt innsug av radonholdig jordluft på grunn av lavere trykk innendørs sammenlignet med trykket i grunnen under bygningen.

LES MER

HVA SIER ANDRE?

Hva sier Statens Strålevern:

“Radon bidrar til 12 prosent av alle lungekrefttilfellene i Norge hvert år, viser de nye beregningene. De er basert på resultatene fra den største europeiske undersøkelsen av radon og lungekreftrisiko, samt tidligere kartlegginger av gjennomsnittlig radonnivå i norske boliger.

Radon er en radioaktiv gass som dannes i grunnen og kan sive inn i hus gjennom utettheter i bygget. Når vi puster inn luft som inneholder radon, bestråles lunger og luftveier, noe som over tid gir økt risiko for lungekreft. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, men også radon i innelufta øker risikoen, både for røykere og ikke-røykere.

Tiltaksgrense på 100 Bq/m3

Begrepet tiltaksgrense defineres som den grensen hvor Strålevernet anbefaler at tiltak alltid iverksettes. Dersom årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefaler Strålevernet at effektive radonreduserende tiltak iverksettes så snart som mulig for å senke radonnivåene. Tiltak bør utføres etter gitte standarder. Det anbefales også at radonmålinger gjentas etter at tiltak er iverksatt, for å påse at effekten av tiltak er tilstrekkelig.

Grenseverdi på 200 Bq/m3

Begrepet grenseverdi defineres som den grensen som Strålevernet vurderer at alle oppholdsrom i alle bygninger bør tilfredsstille. Dersom radonmålinger avdekker årsmiddelverdier høyere enn grenseverdien, anbefales det at (om nødvendig gjentatte) radonreduserende tiltak iverksettes, med påfølgende radonmålinger, helt inntil radonkonsentrasjonene er så lave som praktisk mulig og under grenseverdien.

Forskjell på tiltaksgrense og grenseverdi

I bygninger med oppholdsrom hvor radonnivåer ligger mellom 100 og 200 Bq/m3 anbefaler Strålevernet at effektive radontiltak iverksettes. Dersom sluttverdien etter tiltak fremdeles ligger over 100 Bq/m3 (og under 200 Bq/m3), men ansees som så lav som mulig for den gitte bygningen, kan resultatet anses som tilfredsstillende for det tilfellet.

I bygninger med oppholdsrom med radonnivåer over 200 Bq/m3 anbefaler Strålevernet derimot at tiltak iverksettes helt inntil verdiene er så lave som mulig og under grenseverdien. Dersom ett tiltak ikke gir et lavt nok resultat, bør ytterligere tiltak iverksettes, inntil alle oppholdsrom er under grenseverdien. Grenseverdien angir det nivået som Strålevernet vurderer at alle oppholdsrom i alle bygninger bør tilfredsstille for å sikre at individuell risiko fra radoneksponering kan anses som forsvarlig.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer nivået hvor det anbefales å utføre tiltak til 100 Bq/m3. WHO påpeker at i lys av de nyeste vitenskapelige data på helseeffekter fra radoneksponering i inneluft kan en grenseverdi på 100 Bq/m3 forsvares fra et folkehelseperspektiv, da en effektiv reduksjon i radonassosierte helseskader i befolkningen fra dette kan forventes. Dette er i tråd med de vurderingene som Strålevernet har gjort.”

Les mer: www.nrpa.no/radon

Radon medvirker til at anslagsvis 370 nordmenn får lungekreft hvert år. Enkle tiltak i boliger kunne gitt omkring 100 færre krefttilfeller, viser nye beregninger Strålevernet og Kreftregisteret har gjort.
Statens Strålevern

Hva sier Norsk Radonrådgivning?                                                            

“Radon fører til små skader på arvestoffet, spesielt i lungene. Strålingen trenger ikke nevneverdigt inn i kroppen via huden, men cellene i lungene er i direkte kontakt. Dette er årsaken til at radongass medfører ca. 300 årlige tilfeller av lungekreft i Norge.”

Läs mer: http://www.nrrg.no/

Hva sier Media?                                                            

“Norge har, sammen med Sverge og Finland de høyeste forekomster av radon i boliger. Undersøkelser fra andre land viser at gjennomsnittlig radonmengde ligger på 59 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3). I Norge er dette tallet 89 Bq/m3.” Namdals Avisa

Läs mer: http://www.namdalsavisa.no/arkiv/2008/03/07/S%C3%B8kelys-p%C3%A5-radon-13376013.ece

VAD ER RADON?

Radon er en gass som ikke syns, ikke lukter og ikke smaker noe.

RADONTILTAK

Bli kvitt Radon eller minske verdiene i bolingen din.

INDEPENDIA GROUP

Independia Group er aktiv i mange forskjellige forretningsområder inom EU.

BESIKTNINGAR
Säljarbesiktning
Köparbesiktning
Köpargenomgång
Okulär VA Kontroll
Okulär Elinstallationskontroll
Entreprenad
Areauppmätning

RADON
Radonmätning Långtid
Radonmätning Korttid
Radonbesiktning
Radonåtgärder
Radonmätning Arbetsplatser
Radonmätning Flerbostad

VENTILATION
OVK
Ventilationsåtgärder
ENERGI
Energideklaration
FUKT
Fuktkontroller

Flerbostad
Arbetsplatser
Sälja Hus
Köpa Hus

Om Independia Group
Certifikat
Kontakta Oss